Home Live Listen WebPlayer Now Playing  Social Media Our DJ'S Contact Merchandise Shop Links About Login
(¯`·.¸¸.-> Visual FM -> Serious Internet Radio - Biography Camille Janszen
© 2009 - 2021 (¯`·.¸¸.-> Visual FM ->   All Rights Reserved.Serious Internet RadioWeb Script v.1.0 β blue info@visualfm.nl

Biografie Camille Janszen
Biography Camille JanszenMuziek is bijna vanaf de geboorte onmisbaar in m'n leven. Als zoon van een geluidseditor en saxofonist is muziek me met de paplepel ingegoten. Tijdens m'n lagere schoolperiode was ik vanwege astma vaak aan bed gekluisterd en luisterde ik veel naar de zeezenders. Bij gebrek aan geld had ik een oude buizenradio gekregen en wanneer de discjockey begon te praten, drukte ik op de aan- en uitknop en kondigde ik de volgende plaat zelf aan. Het gedrukte exemplaar van de Top 40 lag voor me, zodat ik wist welke plaat zou komen. Al snel maakte ik m'n eerste programma's en werd ik gevraagd om de muziek te verzorgen op schoolfeesten. Later ging al m'n zuurverdiende geld op aan singletjes en zat ik elke vrijdagmiddag startklaar bij de radio om de ontbrekende nummers uit de hitparade op te nemen, vurig hopend dat de discjockey het intro van de plaat niet zou volkletsen. Pielen met een mengpaneel, kabeltjes, cassetterecorders en storing veroorzaken met een 3 watt FM meetzendertje, het hoorde er allemaal bij. Ik was bevoorrecht dat ik dichtbij de vliegbasis Soesterberg woonde en de Engelstalige legerzender AFN goed kon ontvangen. Het was een welkom alternatief voor Hilversum 3. Mijn smaak werd beïnvloed door alle muziek die hier nauwelijks op de enig overgebleven popzender te horen was. Mijn grote voorbeeld is Casey Kasem. Zijn American Top 40 was met zijn mooie stem, de informatie over de artiesten en de prachtige meerstemmig gezongen jingles een verademing vergeleken met de verzuilde publieke omroep die toen nog rotsvast in het zadel zat. De jaren 80 stonden voor mij geheel in het teken van muziek en radio. Eind jaren 70 werd ik winkelhulp in een platenzaak. Van 1982 tot en met 1989 werkte ik full time in een platenwinkel in Bussum. In de weekends draaide ik in het hele land bij verschillende drive-in shows, was ik vaste club DJ in een aantal discotheken en jeugdcentra. Verder verzorgde ik programma's bij diverse radiostations waaronder Digitaal FM in Baarn. Tegelijkertijd maakte ik kennis met Amerikaanse militairen van de basis. De meesten werden goeie vrienden van me en leerden me bovendien vloeiend Engels spreken. Aan het eind van die roemruchte periode, koos ik voor een serieuze baan en ging ik studeren. Ik heb sinds 20 jaar een crossmedia bedrijf, doe onder meer inspreekklussen en draai nog gemiddeld twee keer per maand alle soorten muziek op allerlei gelegenheden en festiviteiten. Ontwikkelingen in de automatisering hou ik bij en ik ben veel bezig met social media zoals Facebook en Twitter. Hoogtepunt in m'n radioloopbaan was een gastoptreden bij het station KIX Country 104 in St. Louis in de VS met 2,5 miljoen luisteraars. Mijn muzikale smaak is heel breed. Wat me het meest aanspreekt, zowel muzikaal als tekstueel, is new country. Dit lijkt allang niet meer op country & western maar is serieuze popmuziek waarin alledaagse thema's worden bezongen. Voor mij staat "Classic Rock" op de 2e plaats en dan met name bands als: Journey, Foreigner, Styx en Heart. Ook luister ik graag naar singer/songwriters. Verder alle ouwe soul en discostampers, zeg maar de Soul Show muziek uit de jaren 70 en 80. Maar ik trek m'n neus ook niet op voor lekkere hits van de afgelopen 40 jaar en de alternatieve rock stroming van tegenwoordig. Ruim 34 jaar presenteer ik het new country programma 'Hits From The Heartland'. Daarin veel items zoals de 'Country Classic' en 'Nashville Now' met nieuws uit Music City USA. In 'Spotlight On' heb ik elke week een mini special over een groep, zanger of zangeres. Aan het begin van het tweede uur maak ik de nieuwe 'Mighty Roadroller' bekend. Verder is het nieuwste item: 'The Dutch Barn'. Eigentijdse country van eigen bodem. Tenslotte geef ik je ook een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Als het programma voorbij is, ben je helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de country muziek.

Op de zondagmiddag heeft Camille Janszen zijn eigen programma van 16:00-18:00 uur Hits from the Heartland.

Music has been indispensable in my life almost from birth. As the son of a sound editor and saxophonist, music was born to me. During my primary school years I was often confined to bed because of asthma and I listened a lot to the sea transmitters. For lack of money, I had gotten an old tube radio and when the disc jockey started talking I hit the on and off button and announced the next record myself. The printed copy of the Top 40 was in front of me, so I knew which record was coming. Soon I made my first programs and I was asked to provide the music at school parties. Later on, all my hard-earned money was spent on singles and every Friday afternoon I was ready to start recording the missing songs from the charts, fervently hoping that the disc jockey would not slap the intro of the record. Pielen with a mixing console, cables, cassette recorders and causing interference with a 3 watt FM measuring transmitter, it was all part of it. I was privileged to live close to Soesterberg Air Base and to receive the English-language army transmitter AFN well. It was a welcome alternative to Hilversum 3. My taste was influenced by all the music that could hardly be heard here on the only remaining pop station. My great example is Casey Kasem. With his beautiful voice, the information about the artists and the beautiful polyphonic jingles, his American Top 40 was a relief compared to the compartmentalized public broadcaster that was still rock solid in the saddle at the time. For me, the eighties were all about music and radio. In the late 1970s I became a shop assistant in a record store. From 1982 to 1989 I worked full time in a record store in Bussum. On the weekends I played several drive-in shows all over the country, I was a regular club DJ in a number of discos and youth centers. I also provided programs for various radio stations including Digital FM in Baarn. At the same time, I was introduced to American soldiers from the base. Most of them became good friends of mine and also taught me to speak fluent English. At the end of that illustrious period, I chose a serious job and went to college. I have had a cross-media company for 20 years, I do inter alia tasks and play all kinds of music twice a month on all kinds of occasions and festivities. I keep track of developments in automation and I am very busy with social media such as Facebook and Twitter. The highlight of my radio career was a guest appearance at the KIX Country 104 station in St. Louis, USA with 2.5 million listeners. My musical taste is very broad. What appeals to me most, both musically and lyrically, is new country. This no longer resembles country & western but is serious pop music in which everyday themes are sung. For me "Classic Rock" is in 2nd place, especially bands like: Journey, Foreigner, Styx and Heart. I also like to listen to singer / songwriters. Furthermore, all the old soul and disco tampers, say the Soul Show music from the 70s and 80s. But I also don't turn up my nose for great hits from the past 40 years and the alternative rock movement of today. For more than 34 years I present the new country program 'Hits From The Heartland'. It contains many items such as the 'Country Classic' and 'Nashville Now' with news from Music City USA. In 'Spotlight On' I have a mini special about a group, singer or singer every week. At the beginning of the second hour I announce the new 'Mighty Roadroller'. Furthermore, the newest item is: 'The Dutch Barn'. Contemporary country from home. Finally, I will also give you an overview of the Billboard Country Airplay Top 10. When the program is over, you will be fully aware of the latest developments in country music.

On sunday afternoons, Camille Janszen has his own program from 16:00-18:00 hours Hits from the Heartland.